Ga naar de inhoud

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van het bedrijf Satéboss, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75732629.


1. Offerte aanvragen

1.1 Je kunt een offerte aanvraag indienen via het contactformulier op de website.
1.2 Je staat er jegens Satéboss voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de offerte dien je tijdig aan de Satéboss door te geven.
1.3 Het staat Satéboss ten allen tijde vrij om een aanvraag zonder enige reden te weigeren of te annuleren.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Satéboss en/of onze licentiegevers.
2.2 Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze algemene voorwaarden.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aan de dienstverlening van Satéboss wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden/etenswaren voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne (HACCP).
3.2 Satéboss garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Satéboss geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.
3.3 Satéboss is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Satéboss en/of onze bestuurders.
3.4 Satéboss is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.
3.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Satéboss daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, Satéboss kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
3.6 Je vrijwaart Satéboss voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

4. Prijs en betaling

4.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de offerte of via email.
4.2 Catering en aanverwante diensten op locatie, worden geleverd na schriftelijke bevestiging per e-mail.
4.3 Indien de offerte akkoord is ontvang je een aanbetalingsfactuur. Te voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien deze voldaan is, wordt de boeking door ons als definitief beschouwd.
4.4 De vooraf afgesproken aantallen op basis van de offerte kunnen tot maximaal 21 dagen voorafgaand aan de boeking, kosteloos gewijzigd worden. Indien de aantallen onder het door ons gestelde minimum komen, dient het minimale aantal als basis voor de catering.
4.5 Catering en aanverwante diensten op locatie van Satéboss, welke worden geleverd na een bevestiging schriftelijk dan wel per e-mail,dienen volgens de voorwaarden, die op de factuur staan vermeld, te worden voldaan.
4.6 Facturen welke na opdrachtbevestiging (eindrekening) worden verstuurd dienen binnen vijf werkdagen te worden voldaan na de opgegeven factuurdatum welke op de factuur staat vermeld. Dit geldt alleen voor zakelijke klanten.
4.7 Particuliere klanten, dienen de factuur binnen per omgaande te voldoen, na de opgegeven factuurdatum welke op de factuur staat vermeld.
4.8 Indien de betaling n.a.v. de factuur niet is voldaan aan Satéboss stuurt Satéboss een betalingsherinnering per email of wordt er telefonisch contact opgenomen. Deze dient dan alsnog binnen vijf werkdagen te worden voldaan. Indien een betaling na deze termijn nog niet is voldaan schakelt Satéboss een incassobureau in. De vervolgkosten zijn voor de opdrachtgever. Satéboss staat vrij om alle bruikbare en aanverwante informatie beschikbaar te stellen aan derden om zijn betaling voldaan te krijgen.
4.9 Het evenement kan tot 60 dagen voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Voor het annuleren binnen 60 dagen brengen wij 25 % annuleringskosten in rekening, binnen 30 dagen 50 % en binnen 21 dagen 75%. Annuleringen binnen 14 dagen dienen voor 100 % vergoed te worden. Indien er sprake van overmacht is, wordt in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum gezocht.
4.10 De huur van de foodtruck en personeel is voor de tijdsduur van het evenement, zoals aangegeven op de offerte. Extra uren en eventuele parkeerkosten zijn op basis van nacalculatie.
4.11 Eventuele vergunningen, die van toepassing zijn voor onze service worden door de klant zowel gefaciliteerd alsmede gefinancierd.

5. Privacy

5.1 Satéboss verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.
5.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. We maken gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw computer te herkennen. Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.
5.3 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.
5.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via info@sateboss.nl.

Bekijk onze volledige Privacyverklaring & Disclaimer hier!

6. Algemeen

6.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.
6.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.
6.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
6.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Satéboss worden overgedragen, heeft Satéboss het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers mede over te dragen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2023.